ประกาศองค์ การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น เรื่อง สอบราคาซื้อเต็นท์ผ้าใบหลังคาทรงโค้ง จํานวน 10 หลัง

ประกาศองค์ การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น เรื่อง สอบราคาซื้ […]…

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการโอเวอร์เลย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง สอบราคาจ้างเ […]…

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักบริเวณทางแยกไปบ้านหนองบัว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง สอบราคาจ้างเ […]…

Read More

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน (ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น เรื่อง สอบราค […]…

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องสอบราคาจ้างปร […]…

Read More

ประกาศ อบต.ม่อนปิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ประกาศ อบต.ม่อนปิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน […]…

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความประสงค์จะสอบราค […]…

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง รับสมัครบุคค […]…

Read More