ระบบน้ำดื่มประปา ที่ อบต.ม่อนปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้มีการติดตั้ง ระบบ น้ำดื่มประปา ที่ บริเวณแทงค์น้ำ ด้านหลังอาคารเก่า ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำภาชนะใส่น้ำมาใส่นำเพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้…

Read More

การเข้าค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัด ฟื้นฟูสารเสพติด รุ่นที่3

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่านนิคม ปิ่นหอม ได้ร่วมเปิดค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัด ฟื้นฟูสารเสพติด รุ่นที่3 โดยมี ท่านมนัส ขันใส ท่านนายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย…

Read More

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ลงตรวจการปรับพื้นผิวถนนของหมู่ที่ 5 บ้านลาน

วันที่ 10 กันยายน 2557 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ลงตรวจการปรับพื้นผิวถนนของหมู่ที่ 5 บ้านลาน…

Read More

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านขอบด้ง และหน่วยงานทหารในพื้นที่ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ลูก เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำแล้วฟื้นฟูระบบนิเวศในธรรมชาติ…

Read More

โครงการอำเภอยิ้ม บ้านป่าคา ม.11 ต.ม่อนปิ่น

วันที่ 5 กันยายน 2557 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้เข้าร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าคา ม.11 ต.ม่อนปิ่น โดยได้นำน้ำสมุนไพร ขนม และ หญ้าหวาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…

Read More

โครงการรำวงย้อนยุคบำบัดโรคบำรุงสุข

วันที่ 4 กันยายน 2557 ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับกองทุน สป.สช.อบต.ม่อนปิ่น ได้ดำเนินจัดกิจกรรม “โครงการรำวงย้อนยุคบำบัดโรงบำรุงสุข” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น โดยมีท่านมนัส ขันใส นายอำเภอฝางให้เกียรติเป็นประธาน และมีท่านสุชาติ บัวคำ นายกเทศบาลตำบลไชยปราการ นำคณะรำวงย้อนยุคจากเทศบาลตำบลไชยปราการมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…

Read More

โครงการอบรมความรู้ด้านกฏหมายสำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกพนักงาน

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกองค์การบริการส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่านการุณรัตนธรรม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายชวลิต สาสกุล นิติกรชำนาญการพิเศษและคณะ…

Read More

เชิญร่วมกิจกรรมรำวงย้อนยุคบำบัดโรคบำรุงสุข ณ อบต.ม่อนปิ่น

อย่าลืมกันนะครับเย็นวันที่ 4 กันยายน 2557เชิญร่วมกิจกรรมรำวงย้อนยุคบำบัดโรคบำรุงสุขณ อบต.ม่อนปิ่น นะครับ…

Read More

ท่านนายกเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกการุณ รัตนธรรม ได้เดินทางไปเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้จะมีฐานต่างๆ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาน้ำไหล การทำน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมูหลุม การทำปุ๋ยหมัก การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง ฯลฯ โดยได้มีการจัดให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนได้มารับความรู้ในศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ด้วย…

Read More

รวมงานโครงสร้างพื้นฐาน วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกได้ออกตรวจงานก่อสร้างถนนเส้นทางข้างโรงสีสมคิด บ้านแม่มาวต้นตุ้มซึ่งได้ตรวจความหนาของผิวยางแอสฟัสติก โดยมีผู้รับเหมาเป็นผู้สุ่มตรวจ ๓ จุดด้วยกัน ต่อจากนั้น ท่านนายกได้เดินทางตรวจงานโครงการก่อสร้างระบบปะปา ที่บ้านม่อนปิ่น จากนั้นได้เดินทางกลับองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อ ตรวจงานการปูหญ้าสนามกีฬากลาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น…

Read More