ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ลงประกาศนี้ จำนวน ๑๐ ฉบับ ด้วยกัน ๑.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขอบด้ง หมู่ที่ ๑๔ ๒.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๑๒ ทางเข้าวัดสุวรรณาราม ๓.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ๔.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่ที่ ๓ ๕.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าซอยสันป่าเปา บ้านสวนชา หมู่ที่ ๗ ๖.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล สายทางบ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๑๓ ถึง ลำเหมืองตีนดอย ๗.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ สายทางบ้านหนองไผ่ ๘.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล สายทาง รร.อาโอยาม่า ถึง สำนักสงฆ์ป่าคา หมู่ที่ ๑๑ ๙.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ๑๐.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑…

Read More

ท่านนายกหมอบวุฒิบัตรแก่บัฌฑิตน้อยจากศูนย์เด็กเล็กในตำบลม่อนปิ่น

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกการุณรัตนธรรม ได้หมอบวุฒิบัตรแก่บัฌฑิตน้อยจากศูนย์เด็กเล็กในตำบลม่อนปิ่น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปฐมวัย ภายใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดยมีคำขวัญ ว่า “มุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้เป็น คนดี คนเก่ง และเป็นไปตาม คุณลักษณะ ที่พึ่งประสงค์”…

Read more

ท่านนายกร่วมกับท่านนายอำเภอฝางร่วมตรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มาว

เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นท่านการุณ รัตนธรรม ร่วมกับ ท่านนายอำเภอฝางท่านมนัส ขันใส ได้เดินทางไปตรวจสอบระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มาว เพื่อสำรวจสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่ อ.ฝาง ซึ่งจากการรายงาน จากผู้ดูแลอ่างเก็บน้ำแม่มาว ได้รายงานว่ายังมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง จากนั้น ได้มี การวัดปริมาณน้ำที่มีอยู่ ตอนนั้น ด้วย…

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง การสอบราคาจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงาน ๑. เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า ๒. เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารและทางเข้าศูนย์เด็กเล็กพระราชทาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ลงประกาศนี้ จำนวน ๒ ฉบับ ด้วยกัน ประกาศที่ ๑ ที่นี่ ประกาศที่ ๒ ที่นี่…

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง การสอบราคาจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ลงประกาศนี้ จำนวน ๓ ฉบับ ด้วยกัน ประกาศที่ ๑ ที่นี่ ประกาศที่ ๒ ที่นี่ ประกาศที่ ๓ ที่นี่…

Read More

ท่านนายกมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

  ท่านนายกมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่บ้านหวงเวียงหวายหมู่ที่ ๙โดยมี พ่อหลวงบ้าน ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๙ และคณะผู้บริหาร เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือด้วย…

Read more

ท่านนายก ร่วมงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอฝาง ที่ วัดศรีบุญเรือง

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายก การุณ รัตนธรรม ได้เข้าร่วมงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอฝาง ที่ วัดศรีบุญเรือง โดยมี ท่านนายอำเภอฝาง ท่านมนัส ขันใส เป็นประธานในพิธี…

Read More

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาให้ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาให้ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น…

Read More

ท่านนายกกล่าวรายงานการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านเวียงหวาย หมู่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายก การุณ รัตนธรรม ได้กล่าวรายงานการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านเวียงหวาย หมู่ ๙ โดยมี ท่าน พ.อ.วิชิตชัยพ์ วงศ์สังข์ รอง ผอ.รมน.ภาค 3 สย.2 เป็นประธานเปิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเวียงหวาย ม.9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของในหลวงมาใช้กับประชาชน และสอนการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีให้เกษตรกร ด้านนายสะอาด ศรีสวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ 10 บ้านเวียงหวาย เกษตรกรที่ปลูกส้มสายน้ำผึ้ง เผยว่า ก่อนหน้านี้กำลังทำใจเพราะต้นส้มจะตาย เนื่องจากเป็นโรคและหาทางเยียวยาไม่ได้ กระทั่งทหารได้แนะนำและให้หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพนำมาฉีดพ่นต้นส้มสายน้ำผึ้ง ประมาณ 4 เดือน ต้นส้มทุกต้นเริ่มฟื้นคืนสภาพ และเริ่มแตกตาดอกและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ และต้นกาแฟที่ปลูกแซมกับต้นส้มก็ได้รับหมักชีวภาพให้นำมาฉีดพ่นด้วย ออกตาดอกทุกใบ เป็นที่พอใจว่าการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ถูกต้อง…

Read More

ด่วน! มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบ ธนาคารกรุงไทย จำหน่ายไข่ไก่ครึ่งราคา

วันที่ ๑๓ หรือ วันนี้ ทางธนาคารกรุงไทย ได้ออกบูธ จำหน่ายไข่ครึ่งราคา เพียงแค่ท่านนำสมุดบัญชีของธนาคารกรุงไทย หรือ บัตรเครดิตของธาคารกรุงไทย กับ บัตรประชาชนของท่าน มารับแลกซื้อ ไข่ไก่ครึ่งราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ภายในวันนี้ เท่านั้น “ด่วน! ของมีจำนวนจำกัด”…

Read More